Zgodnie z przepisami ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, popełnia przestępstwo. Natomiast osoba prowadząca pojazd znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, popełnia wykroczenie, co wiąże się z łagodniejszą odpowiedzialnością karną niż w przypadku przestępstwa.

Najczęściej do popełnienia powyższych dochodzi poprzez kierowaniem samochodu pod wpływem alkoholu bądź narkotyków czy dopalaczy. Pojazdy mechaniczne to też np. maszyna rolnicza, motocykl, motorower.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią osoby poszukujące adwokata w Poznaniu w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Nietrzeźwość a stan po użyciu alkoholu

Na czym polega różnica pomiędzy znajdowaniem się w stanie nietrzeźwości a w stanie po użyciu alkoholu?

Zgodnie z przepisami, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Zakaz prowadzenia pojazdu jako skutek kierowania samochodem po alkoholu

Środkiem karnym, jaki często jest orzekany w sprawach o przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdu, jest zakaz prowadzenia pojazdu. W zależności od tego, czy czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo czy jako wykroczenie, zakaz może obejmować okres od kilku miesięcy do kilku lat.

Co grozi za jazdę̨ pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Co istotne, niezależnie od rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie (obowiązkowo) orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na czas od 3 lat do 15 lat.

Jazda pod wpływem alkoholu na rowerze

Kodeks karny penalizuje jazdę w stanie nietrzeźwości jedynie w zakresie dotyczącym pojazdu mechanicznego. W przypadku gdy sprawca prowadzi pojazd inny niż mechaniczny (np. rower), to niezależnie od tego czy znajdował się on w stanie po użyciu alkoholu, czy też bezpośrednio w stanie nietrzeźwości, popełnia on wykroczenie, choć wymiar kary kształtuje się w obu przypadkach nieco inaczej.

Jeśli sprawca poruszał się rowerem w stanie nietrzeźwości podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.  Z kolei gdy sprawca jechał rowerem w stanie po użyciu alkoholu, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych. W obu przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest fakultatywnie (według uznania sądu).

Kara za jazdę po alkoholu

W przypadku gdy sprawca prowadząc pojazd mechaniczny znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, popełnia on wykroczenie zagrożone karą karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Co więcej, w razie popełnienia tego wykroczenia, wobec sprawcy obligatoryjnie orzeka się także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją, która pozwala sądowi na zaniechanie skazania sprawcy i wymierzenia mu kary. Wydanie wyroku warunkowo umarzającego jest możliwe gdy:

 1. Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
 2. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości
 3. Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne
 4. Właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Aby ocenić, czy w danej sprawie istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania, warto skonsultować się z fachowym pełnomocnikiem. Co istotne, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd nie jest zobligowany do zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Z kolei w wyroku skazującym, jak już wyżej wspomniano zakaz ten jest obligatoryjny. Jest to niewątpliwie duża zaleta tej instytucji.

Ponowne zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu

W przypadku gdy sprawca zostanie ponownie zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, musi on liczyć się z zaostrzoną odpowiedzialnością karną. Chodzi tu w szczególności o przypadki, kiedy sprawca:

 •  popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, a był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

bądź

 • dopuścił się tego czynu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w czasie kiedy obowiązywał go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, to sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto, w takim przypadku sąd jest zobligowany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres co najmniej 3 lat, do maksymalnie 15 lat.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeśli sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, to sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto, sąd orzeka przy tym dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami

Odzyskanie prawa jazdy zabranego za jazdę po alkoholu – procedura

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.

O zwrot prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia można się ubiegać po upływie czasu obowiązywania środka karnego. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.

Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie (czyli w tym przypadku po upływie czasu obowiązywania środka karnego), oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie uprawnień wynikało z zakazu prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia uprawnień jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Obrona w sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – adwokat Poznań

W razie zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, warto skontaktować się z adwokatem, aby uzyskać wsparcie prawne. Z uwagi na emocje towarzyszące nierzadko takiemu zdarzeniu, czasami może nam być ciężko obiektywnie ocenić naszą sytuację. Pomoc adwokata, jako osoby doświadczonej w takich sprawach i znającej przepisy, może być nieoceniona podczas obrony w sprawie karnej, w tym w sprawach dotyczących kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Nasza Kancelaria zajmuje się analizą prawną spraw o prowadzenie pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego i oceną ich okoliczności. W takich sprawach duże znaczenie może mieć zapoznanie się przez adwokata z aktami sprawy i ich ocena pod kątem prawnym, ponieważ zdarza się, że funkcjonariusze policji popełniają błędy na przykład w zakresie pomiaru stężenia alkoholu, co potem może mieć duże znaczenie przy obronie w takiej sprawie. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania i Wielkopolski.

Naszym zadaniem jest uzyskanie rozstrzygnięcia jak najbardziej korzystnego dla klienta. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu obronę klienta, zarówno w czasie postępowania przed policją lub prokuraturą, jak i przed sądem.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej