Naruszenie miru domowego – adwokat Poznań

 • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego

Potrzebujesz pomocy w sprawie o naruszenie miru domowego?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Naruszenie miru domowego

Naruszenie (zakłócenie) miru domowego to przestępstwo polegające na tym, że ktoś wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, bądź też wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza takiego miejsca. Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zamieszkiwania, wolnego od zakłóceń ze strony niepożądanych przez niego osób, dlatego też osoby naruszające takie spokojne zamieszkiwanie podlegają odpowiedzialności karnej.

Przestępstwo naruszenia miru domowego – przesłanki

Przez żądanie rozumie się stanowcze i wyraźne wyrażenie przez osobę uprawnioną woli, by ktoś nie przebywał w jej mieszkaniu czy na należącym do niej terenie. Osobą uprawnioną jest oczywiście właściciel danej nieruchomości, ale też dzierżawca, najemca czy osoba, która posiada nieruchomość, nawet nie mając tytułu prawnego do niej.

Jeżeli sprawca mimo takiego wyrażenia woli przez osobę uprawnioną nie opuszcza danej nieruchomości, dopuszcza się popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego. W momencie, gdy ktoś dopuszcza się naruszenia naszego miru domowego, możliwe jest też zastosowanie obrony koniecznej.

Naruszenie miru domowego – obrona konieczna

Osoba, która odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na dobro chronione prawem – na przykład na dobro, jakim jest mir domowy – nie popełnia przestępstwa. Należy jednak pamiętać, by podjęte w tym celu zostały jedynie niezbędne czynności. Wprawdzie ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, nie podlega karze, jeśli przekroczenie granic obrony koniecznej nie było rażące – ale zachowanie to pozostaje przestępstwem (tylko niepodlegającym karze) i możliwe jest potem dochodzenie odszkodowania przez osobę, wobec której została zastosowana obrona konieczna z naruszeniem jej granic.

Wykroczenie – przebywanie bez zgody na terenie nieogrodzonym

W kodeksie wykroczeń zawarty został przepis, zgodnie z którym kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany. Jest to więc przepis który reguluje odpowiedzialność za przebywanie wbrew woli osoby uprawnionej na terenie nieogrodzonym.

Przestępstwo naruszenia miru domowego – adwokat w Poznań

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami naruszenia miru domowego zarówno reprezentując osoby pokrzywdzone takim działaniem, jak i broniąc osób oskarżonych o taki czyn. Zapraszamy do kontaktu z adwokatem w celu dokonania analizy prawnej Państwa sytuacji. Zajmujemy się sprawami karnymi na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej