Gwarancja i rękojmia to narzędzia, które pozwalają na poniesienie przez sprzedawcę lub producenta odpowiedzialności za wady o rzeczy.

Z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji można skorzystać, gdy sprzedana rzecz nie ma właściwości, które   powinna mieć według zapewnień gwaranta. Gwarant (którym zwykle jest producent rzeczy) powinien wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Z gwarancji można skorzystać w okresie, na jaki została udzielona.

Rękojmia przysługuje, jeśli zakupiona rzecz ma wadę fizyczną lub prawną

(wada prawna ma miejsce np. wówczas, gdy sprzedawca nie jest właścicielem danej rzeczy), w szczególności:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu rękojmi to:

– obniżenie ceny,

– odstąpienie od umowy,

– wymiana rzeczy na wolną od wad,

– usunięcie wad rzeczy.

Co ważne, rękojmia może mieć zastosowanie również w przypadku wad dzieła wykonanego na podstawie umowy o dzieło.

Po zauważenia wad dzieła możemy zastanawiać się, czy bardziej korzystne będzie skorzystanie z gwarancji czy z rękojmi, jaka jest pomiędzy nimi różnica, a także czy nie upłynął już termin na skorzystanie z tych instytucji.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie gwarancji i rękojmi. Dokonujemy analizy umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, a następnie oceniamy, które z powyższych rozwiązań będzie najbardziej korzystne dla klienta, biorąc pod uwagę jego oczekiwania. Podejmujemy działania, mające na celu wyegzekwowanie odpowiedzialności sprzedawcy  lub  wykonawcy dzieła za wady rzeczy, w szczególności sporządzamy wezwania do zapłaty, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy stronami. Po wyczerpaniu pozasądowych możliwości rozwiązania sporu, przygotowujemy pozew i reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej