small_bledy-medyczneBłędy są popełniane w każdej profesji i to niezależnie od stopnia wykształcenia, jednak błędy które popełniają lekarze mają znaczenia szczególne, albowiem mogą kosztować nas zdrowie, a w najgorszych wypadkach – życie. Z tego powodu nasza Kancelaria wspiera pacjentów w uzyskaniu należytej rekompensaty za doznane cierpienia, które zostały wyrządzone przez nienależyte leczenie.
Najczęściej są to sprawy, kiedy: postawiono nieprawidłową diagnozę, zastosowaną niewłaściwą terapię czy leczenie, odmówiono udzielenia pomocy medycznej, wykonano zabieg lub operację niezgodnie ze sztuką lekarską. Kancelaria reprezentuje też klientów w sporach o naruszenia praw pacjenta tj. nienależyte traktowanie pacjenta, nieudzielenie wymaganych prawem informacji na temat stanu zdrowia, czy niestaranne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Pozew o błąd medyczny

Niekiedy nawet proste z pozoru zabiegi medyczne mogą powodować niespodziewane komplikacje. Zdarza się, że powikłania czy niespodziewane skutki zabiegu są spowodowane nieprawidłowym zachowaniem personelu medycznego. Mowa wtedy o tzw. błędzie medycznym lub błędzie w sztuce lekarskiej, który definiuje się jako zawinione postępowanie lekarza, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, położnej czy też innej osoby wykonującej zawód typowo medyczny, które jest sprzeczne z zasadami i powszechną wiedzą medyczną i które w konsekwencji powoduje szkodę pacjenta np. poprzez zakażenie, trwałe uszkodzenie ciała itp. Co ważne, błędu medycznego można dopuścić się zarówno poprzez działanie, jak i zaniechanie.

Można wymienić najczęstsze błędy medyczne:

 • wykonawcze – gdy zastosowano złe leczenie lub źle poprowadzono leczenie,
 • terapeutyczne – gdy zastosowano nieprawidłową, nadmierną lub niewystarczającą ingerencję w organizm człowieka,
 • diagnostyczne – gdy nie zalecono odpowiednich badań diagnostycznych lub źle zdiagnozowano pacjenta,
 • organizacyjne – gdy źle zorganizowano proces leczenia pacjenta przez daną placówkę medyczną

W sytuacji, gdy podejrzewamy, że w naszej sprawie jest duże prawdopodobieństwo, że personel medyczny dopuścił się błędu medycznego niezwłocznie należy odebrać z placówki całość dokumentacji medycznej, sprawdzając, czy na pewno jest ona kompletna. Jest to tak ważne, gdyż pełna dokumentacja medyczna będzie w ewentualnym procesie stanowiła kluczowy i najważniejszy dowód. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia całej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia na żądanie pacjenta. Oprócz tego, poszkodowany powinien zebrać wszystkie faktury, rachunki i inne dokumenty poświadczające poniesione przez niego koszty w związku z błędem medycznym, np. koszty dodatkowej rehabilitacji, koszty zakupu specjalnych urządzeń dla niepełnosprawnych itp.

Trzeba pamiętać, że w sprawie o błąd medyczny można pozwać szpital, ubezpieczyciela, a także w określonych przypadkach lekarza (często zależy to od umowy, na podstawie której lekarz wykonuje dla szpitala pracę). Możliwość taka daje poszkodowanemu większość pewność, że należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd zostanie wypłacone. Jednak ostateczną decyzję o tym, kogo najlepiej pozwać w takiej sytuacji powinien podjąć doświadczony prawnik. Sprawy o błąd medyczny nie należą do najłatwiejszych, więc najlepszym wyjściem z sytuacji będzie skorzystanie z profesjonalnego i doświadczonego adwokata, który sporządzi pozew i będzie później reprezentował klienta przed sądem. Sprawy takie wymagają bardzo dużej wiedzy z zakresu prawa medycznego, ale także innych ustaw. Często osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy jakie dokładnie rozwiązania i zabezpieczenia oferuje im polskie prawo w przypadku błędu medycznego.

Roszczenia wynikające należne osobie poszkodowanej za błąd medyczny

Należy pamiętać, że poszkodowany na skutek błędu medycznego może domagać się od personelu medycznego (szpitala) kilku roszczeń, nie tylko odszkodowania, są to m.in.:
odszkodowanie – świadczenie rekompensujące straty i koszty poniesione przez poszkodowanego lub osobę bliską w przypadku śmierci z powodu takiego błędu. Do kosztów takich należą opłaty za wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, zakup leków, koszty dojazdów do lekarzy specjalistów czy rehabilitację itp.
zadośćuczynienie – jest to jednorazowe świadczenie, którego wysokości nie można w zasadzie wyliczyć, gdyż celem tego świadczenia jest rekompensacja krzywdy, bólu, cierpienia, które spowodował u poszkodowanej osoby błąd medyczny. Zadośćuczynienie jest wyliczane indywidualnie, po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy.
zapłata z góry sumy potrzebnej na leczenie – jest to świadczenie na niezbędny i pilnie potrzebny sprzęt rehabilitacyjny bądź na wykonanie płatnego zabiegu,
renta na zwiększone potrzeby – to świadczenie wypłacane osobie poszkodowanej okresowo, wielokrotnie- najczęściej co miesiąc. Renta ta obejmuje koszty, które osoba poszkodowana w wyniku błędu lekarskiego musi cały czas i regularnie ponosić np. koszty opieki osoby trzeciej, koszty rehabilitacji bądź leki przyjmowane na stałe.
renta z tytułu utraty zdolności do pracy – jest to świadczenie należne osobie poszkodowanej, która w wyniku błędu medycznego utraciła możliwość zarobkowania bądź straciła szansę na awans/rozwój.
Osoba poszkodowana może domagać się także oczywiście odsetek.

Przedawnienie za błąd lekarski

Przedawnienie to nic innego jak możliwość uchylenia się osoby zobowiązanej do zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Służy to przede wszystkim usunięcia niepewności prawa. Co prawda po upływie określonego terminu uprawniony dalej może domagać się spełnienia swojego roszczenia, jednakże zobowiązany może wtedy podnieść skutecznie zarzut przedawnienia, co będzie powodowało oddalenie powództwa.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczenia o błąd medyczny wynosi 3 lata, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Czyli nie zawsze dzień wystąpienia błędu medycznego równoznaczny jest z dniem, od którego liczy się bieg terminu takiego przedawnienia. Jest to o tyle istotne, że niektóre powikłania na skutek błędu medycznego nie ujawniają się od razu, tylko np. po kilku miesiącach czy latach podczas innego badania lub gdy stan zdrowia pacjenta się pogarsza, zamiast się polepszać. Prawo gwarantuje więc możliwość dochodzenia roszczeń o błąd medyczny także w takich przypadkach. Co jednak ważne, trzeba umiejętnie udowodnić, że dopiero później dowiedzieliśmy się o fakcie popełnienia błędu medycznego, dlatego tak ważne może być tu skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który zminimalizuje ryzyko skutecznego podniesienia przez drugą stronę zarzutu przedawnienia roszczeń. Orzeczenie komisji wojewódzkiej przerywa przedawnienie.

3-letni termin przedawnienia roszczeń pacjentów nie odnosi się jeśli chodzi o poszkodowane dzieci (czyli osoby do ukończenia 18-go roku życia). Dzieci, które poszkodowano w wyniku błędu lekarskiego mogą dochodzenie swoich praw mają 2 lata od uzyskania pełnoletniości. Czyli podsumowując, dziecko ma 20 lat od chwili swoich urodzin na dochodzenie swych roszczeń, dotyczy to też błędów medycznych przy porodzie, które skutkowały później szkodą dziecka.
Trzeba tu też pamiętać, że termin na dochodzenie roszczeń przez dziecko wprowadzono do polskiego porządku prawnego stosunkowo niedawno, bo weszły one w życie dnia 10 sierpnia 2007 r.
Jeśli chodzi o przedawnienie to sprawa wygląda inaczej, gdy personel medyczny dopuszczający się błędu medycznego, popełnił przy tym przestępstwo. Wtedy termin przedawnienia przeciwko szpitalowi lub lekarzowi wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla wszystkich- dla poszkodowanych dzieci i dorosłych.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej