Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że odpowiedzialność karna osób, które udzieliły narkotyku lub dopalacza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – a więc dokonały handlu taką substancją – jest surowsza niż w przypadku osób, które udzieliły tego środka nieodpłatnie.

Korzyść majątkowa w zamian za udzielenie narkotyku lub dopalacza

Przez korzyść majątkową rozumie się oczywiście zarobienie pieniędzy w zamian za udzielenie narkotyku. Dotyczy to zarówno osób, która dokonały tego tylko raz, jak i dealerów, którzy uczynili ze sprzedaży środków odurzających źródło utrzymania. Korzyścią majątkową może być zarówno korzyść dla siebie, jak i dla kogoś innego. Sądy uznają przy tym, że działaniem mającym na celu osiągnięcie korzyści majątkowej jest również taka sytuacja, gdy ktoś wprawdzie w danym przypadku rezygnuje z zapłaty, ale udziela narkotyku bądź dopalacza bezpłatnie po to, aby „pozyskać” nabywcę – zapowiadając mu przy tym, że za kolejne porcje będzie trzeba zapłacić.

Korzyść osobista w zamian za udzielenie narkotyku lub dopalacza

Zdefiniowanie korzyści osobistej jest trudniejsze, niż w przypadku korzyści majątkowej. Uznaje się, że mamy z nią do czynienia, gdy zaspokojona zostaje jakaś potrzeba niematerialna sprawcy czynu. Przykładem może być chociażby sytuacja, gdy nielegalna substancja została udzielona w celu odbycia z daną osobą stosunku seksualnego. W każdym przypadku musi zostać dokonana indywidualna ocena tego, czy doszło do udzielenia nielegalnego środka w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Sprzedaż dopalaczy albo narkotyków osobie małoletniej

Tak jak w przypadku innych przestępstw narkotykowych, również w przypadku przestępstwa udzielania narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przewidziana została możliwość wymierzenia surowszej kary wobec tego, kto podjął takie działanie względem osoby, która nie ukończyła osiemnastu lat.

Obrona w sprawie handlu narkotykami bądź dopalaczami – adwokat Poznań

Handel narkotykami to poważne przestępstwo, dlatego w takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia adwokata. Jeśli poszukujesz adwokata w Poznaniu w sprawie dotyczącej narkotyków lub dopalaczy, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zajmujemy się obroną w sprawach karnych na terenie Poznania i Wielkopolski, w tym m.in. w sprawach narkotykowych. Zachęcamy do spotkania się z adwokatem w celu omówienia możliwości obrony w danej sprawie oraz zlecenia prowadzenia sprawy.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej