Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że odpowiedzialność karna osób, które udzieliły narkotyku lub dopalacza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – a więc dokonały handlu taką substancją – jest surowsza niż w przypadku osób, które udzieliły tego środka nieodpłatnie.

Korzyść majątkowa w zamian za udzielenie narkotyku lub dopalacza

Przez korzyść majątkową rozumie się oczywiście zarobienie pieniędzy w zamian za udzielenie narkotyku. Dotyczy to zarówno osób, która dokonały tego tylko raz, jak i dealerów, którzy uczynili ze sprzedaży środków odurzających źródło utrzymania. Korzyścią majątkową może być zarówno korzyść dla siebie, jak i dla kogoś innego. Sądy uznają przy tym, że działaniem mającym na celu osiągnięcie korzyści majątkowej jest również taka sytuacja, gdy ktoś wprawdzie w danym przypadku rezygnuje z zapłaty, ale udziela narkotyku bądź dopalacza bezpłatnie po to, aby „pozyskać” nabywcę – zapowiadając mu przy tym, że za kolejne porcje będzie trzeba zapłacić.

Korzyść osobista w zamian za udzielenie narkotyku lub dopalacza

Zdefiniowanie korzyści osobistej jest trudniejsze, niż w przypadku korzyści majątkowej. Uznaje się, że mamy z nią do czynienia, gdy zaspokojona zostaje jakaś potrzeba niematerialna sprawcy czynu. Przykładem może być chociażby sytuacja, gdy nielegalna substancja została udzielona w celu odbycia z daną osobą stosunku seksualnego. W każdym przypadku musi zostać dokonana indywidualna ocena tego, czy doszło do udzielenia nielegalnego środka w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Sprzedaż dopalaczy albo narkotyków osobie małoletniej

Tak jak w przypadku innych przestępstw narkotykowych, również w przypadku przestępstwa udzielania narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przewidziana została możliwość wymierzenia surowszej kary wobec tego, kto podjął takie działanie względem osoby, która nie ukończyła osiemnastu lat.

Kary za handel narkotykami

 • Sprzedaż narkotyków / środków odurzających jest zagrożona karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Za sprzedaż narkotyków osobie nieletniej grozi kara pozbawienia wolności nie mniejsza niż 3 lata.
 • Handel narkotykami może być uznany przez sąd za wypadek mniejszej wagi. Wówczas kara to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary za handel narkotykami.

Sprzedaż narkotyków lub dopalaczy – co grozi? Ile lat grozi za handel narkotykami? 

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, iż:

 • Kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sprzedaż dopalaczy albo narkotyków osobie małoletniej

Art. 58. ustawy przeciwdziałaniu narkomanii:

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 59. ustawy przeciwdziałaniu narkomanii:

 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,  podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zgodnie z utrwaloną praktyką orzeczniczą, świadomość sprawcy co do wieku ofiary powinna podlegać udowodnieniu, jak każdy inny fakt istotny dla odpowiedzialności (tak, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. akt V KK 354/07, Biuletyn Prawa Karnego 2008/9).

Jaka kara za handel marihuaną? 

Sprzedaż i handel marihuaną jest traktowany tak samo, jak handel każdym innym narkotykiem. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi za niego kara od roku do 10 lat pozbawiania wolności.

Obrona w sprawie handlu narkotykami bądź dopalaczami – adwokat Poznań

Handel narkotykami to poważne przestępstwo, dlatego w takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia adwokata. Jeśli poszukujesz adwokata w Poznaniu w sprawie dotyczącej narkotyków lub dopalaczy, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zajmujemy się obroną w sprawach karnych na terenie Poznania i Wielkopolski, w tym m.in. w sprawach narkotykowych. Zachęcamy do spotkania się z adwokatem w celu omówienia możliwości obrony w danej sprawie oraz zlecenia prowadzenia sprawy.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej