Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwem jest posiadanie narkotyków lub dopalaczy. Ustawa wprowadza przy tym możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy w przypadku, gdy posiada on nieznaczną ilość tych substancji na własny użytek albo w tzw. przypadku mniejszej wagi. Z kolei surowsza odpowiedzialność przewidziana jest wobec osoby, która posiada znaczną ilość tych substancji.

Posiadanie nieznacznej ilość narkotyków lub dopalaczy na własny użytek

Jeśli przedmiotem posiadania są narkotyki lub dopalacze w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie może zostać umorzone nawet przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości czynu.

Tak więc jeśli doszło do ujawnienia u jakiejś osoby posiadania niedozwolonych środków, to nie musi to prowadzić do wszczęcia przeciwko niej postępowania. Natomiast jeśli postępowanie zostało wszczęte, to może zostać umorzone – o ile policja lub prokuratura stwierdzi, że w okolicznościach danej sprawy prowadzenie postępowania nie byłoby celowe. Dokonywana jest ocena danego przypadku – to, w jakich okolicznościach miało miejsce posiadanie, a także czy w tej sytuacji można uznać posiadanie za mało społecznie szkodliwe.

Warto skorzystać ze wsparcia adwokata w wykazaniu organowi prowadzącemu postępowanie, że nie ma potrzeby dalszego prowadzenia sprawy z uwagi na to, że posiadana ilość była nieznaczna oraz z uwagi na inne okoliczności.

Posiadanie narkotyków lub dopalaczy – przypadek mniejszej wagi

Zgodnie z przepisami, w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega łagodniejszej odpowiedzialności karnej. Pojawia się jednak pytanie – czym jest przypadek mniejszej wagi? Ocena przypadku dokonywana posiadania nielegalnych substancji jest indywidualnie dla każdej sprawy. Pod uwagę bierze się kryterium ilościowe i jakościowe, czyli ilość i rodzaj substancji. Ponadto znaczenie ma ocena wszystkich okoliczności sprawy, to znaczy społecznej szkodliwości czynu, okoliczności jego popełnienia oraz okoliczności dotyczących osoby sprawcy.

Znaczna ilość posiadanych dopalaczy lub narkotyków

Jeśli przedmiotem posiadania jest znaczna ilość nielegalnych substancji, wobec sprawcy przewidziana jest surowsza odpowiedzialność, czyli możliwe jest wymierzenie mu surowszej kary. Pojęcie znacznej ilości nie zostało wprawdzie zdefiniowane w przepisach, ale sądy przyjmują, że jest to ilość wystarczająca do jednorazowego zaspokojenia kilkudziesięciu osób. Pojawiają się też orzeczenia sądów wskazujące, jaką konkretnie ilość danego narkotyku można uznać za znaczną, ale należy pamiętać, że nie są to wskazania wiążące dla sądu przed którym toczy się nasza sprawa. Warto jednak powołać się na nie, zwłaszcza jeśli są dla nas korzystne.

Kara za posiadanie narkotyków

Przepis wskazujący na karę za posiadanie narkotyków nie znajduje się w kodeksie karnym, lecz w artykule 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- stanowi on podstawę odpowiedzialności właśnie za ten czyn. Przepis brzmi: 

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Co grozi nieletniemu za posiadanie narkotyków?

Nieletni to osoba, która popełniła czyn karalny w wieku od 13 do 17 lat, taka osoba będzie podlegała pod ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego wszystkie z dostępnych środków wychowawczych tj. 

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim, zwanej dalej “rodziną zastępczą zawodową”;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Obrona w sprawie karnej o posiadanie narkotyków i dopalaczy – adwokat Poznań

Nasza Kancelaria podejmuje się obrony w sprawach o przestępstwo posiadania narkotyków lub dopalaczy. Działamy na terenie Poznania oraz Wielkopolski. Podejmujemy czynności w toku postępowania przygotowawczego oraz podczas postępowania przed sądem. Przygotowujemy taktykę procesową, czyli ustalamy, jakie kroki najlepiej podjąć w danej sprawie. Sporządzamy pisma, towarzyszymy klientom podczas przesłuchania, a także podejmujemy wszelkie inne czynności mające na celu obronę osoby podejrzanej bądź oskarżonej o posiadanie narkotyków lub dopalaczy. Osoby poszukujące adwokata w Poznaniu w sprawie o posiadanie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej