wladza_rodzicielskasmall

Władza rodzicielska z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom i trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, jednakże może być ona ograniczona, zawieszona lub można jej pozbawić. Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Jej wykonywanie winno być zgodne z dobrem dziecka i z interesem społecznym.
Jako, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, uprawnienie i obowiązek jej wykonywania spoczywa na każdym z nich, a o istotnych sprawach w życiu dziecka powinni decydować wspólnie. W razie konfliktu rodziców, rozstrzygnięcie wydaje sąd opiekuńczy. Sąd rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i o kontaktach z dzieckiem.
W przypadku braku porozumienia rodziców, sąd zazwyczaj powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców- temu, u którego dziecko zamieszkuje na co dzień, ograniczając jednocześnie władzę drugiego rodzica do określonych uprawnień, przeważnie do decydowania o istotnych sprawach dziecka np. do decydowania o kierunku kształcenia, o przeprowadzce poza granice kraju czy o przebiegu leczenia. Takie rozwiązanie jest też bardzo praktyczne, jeśli rodzice mieszkają stosunkowo daleko od siebie- rodzic, który mieszka z dzieckiem nie potrzebuje zgody drugiego do podjęcia błahych kwestii związanych z dzieckiem.
Kancelaria ma też duże doświadczenie jeśli chodzi o postępowania na podstawie Konwencji haskiej w zw. z tzw. uprowadzeniami rodzicielskimi za granicę. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzenia lub zatrzymywania dzieci. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwencji jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo (orzeczenie sądowe lub administracyjne albo ugodę mającą moc prawną) państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz, jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było skutecznie wykonywane.
Jak wspominano, władzę rodzicielską można ograniczyć, zawiesić lub jej pozbawić. Ma to miejsce w szczególnych przypadkach np. gdy rodzice (lub rodzic) w sposób rażący narusza swoje obowiązki względem dziecka lub gdy władza rodzicielska nie może przez dłuższy czas w ogóle być wykonywana (np. z powodu ciężkiej choroby). Nasza Kancelaria z sukcesem prowadziła sprawy o tej tematyce, szczególnie ważne jest tu wykazanie istnienia ustawowych przesłanek. Przy czym, w przypadku, gdy ustaje przyczyna niemożności sprawowania władzy rodzicielskiej sąd ją przywrócić.
Określenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w obliczu konfliktu toczącego się pomiędzy rodzicami jest kwestią, która w toku postępowania budzi najwięcej emocji. Podczas podejmowanych przez naszą Kancelarię działań dokładamy największej możliwej staranności, aby wypracować optymalne oraz satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron zaistniałego konfliktu. Swoim działaniem obejmujemy sprawy związane z pozbawieniem władzy rodzicielskiej, ograniczaniem jej, ustaleniem pobytu dziecka jak i również wszystkie inne, które mogą nastąpić w sytuacjach związanych z takimi sprawami. Podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji jak i również przed wszelkimi instytucjami stworzonymi dla ochrony praw dziecka. Sporządzamy wszelką dokumentację, która może być potrzebna w tego typu sprawach między innymi: wnioski o uregulowanie władzy rodzicielskiej, wnioski o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wnioski o wydanie dziecka do organu centralnego w sprawach objętych konwencjami i rozporządzeniem unijnym (uprowadzenie rodzicielskie), a także odpowiedzi na powyższe wnioski.
Nasza Kancelaria w trosce o komfort Klienta i dobro dziecka działa w ścisłej współpracy z najlepszymi psychologami oraz psychologami dziecięcymi.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej