Pozbawienie wolności to najsurowsza kara przewidziana przez prawo karne. Przepisy dopuszczają jednak możliwość zastąpienia pobytu w więzieniu dozorem elektronicznym, który umożliwia odbywanie kary na wolności. Skazany dzięki temu może odbyć swoją karę w normalnych warunkach codziennych i w dotychczasowym miejscu zamieszkania, nie jest odizolowany od rodziny i przyjaciół.

Na czym polega dozór elektroniczny? 

Skazany musi ściśle przestrzegać zaleceń sądu i poddawać się kontroli sprawowanej przez sąd, kuratora lub pracowników centrali monitorowania. Ten rodzaj kary – dozór elektroniczny opiera się bowiem na odpowiedzialności, samodyscyplinie i stosowaniu się do harmonogramu określonego przez sąd przez skazanego.

Jednak aby było to możliwe spełnione muszą być pewne warunki. Kancelaria oferuje sporządzenie wniosku o dozór elektroniczny, zgodę musi wydać sąd penitencjarny, dlatego ważne jest, by taki wniosek był sporządzony poprawnie i bez braków formalnych.

System dozoru elektronicznego – kiedy sąd wyda zgodę? 

Sąd wyda zgodę na dozór elektroniczny jeśli: orzeczona została kara pozbawienia wolności do jednego roku i skazany nie popełnił wcześniej tego samego przestępstwa (nie jest recydywistą), dozór elektroniczny musi zapewnić osiągnięcie celów kary względem skazanego, osoba skazana ma miejsce stałego pobytu, a poza tym, pełnoletnie osoby, które mają zamieszkiwać ze skazanym wykonującym karę poprzez dozór elektroniczny wyrażą na to zgodę oraz jeśli nie istnieją warunki techniczne, które mogłyby zakłócić odbywanie kary w ramach dozoru. Co ważne, wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Na czym polega system dozoru elektronicznego?

W systemie dozoru elektronicznego kontroluje się: przebywanie skazanego w określonych tygodniach i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu i jest to tzw. dozór stacjonarny, bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie przebywa- dozór mobilny oraz zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd – jest to dozór zbliżeniowy.

Dozór elektroniczny – koszty

Jeśli chodzi o koszty, to wcześniejsze przepisy, zaraz po wprowadzeniu instytucji dozoru elektronicznego, przewidywały zarówno opłatę od wniosku o dozór, jak i ponoszenie kosztów funkcjonowania dozoru elektronicznego. Dobra wiadomość jest taka, iż obecnie ustawodawca nie przewiduje już żadnych opłat związanych z odbywaniem kary w ten sposób.

Podsumowując, odbywanie kary poprzez dozór elektroniczny jest dobrym rozwiązaniem dla skazanych, mogą wtedy kontynuować aktywność zawodową czy naukową.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej