Kancelaria zajmuje się też reprezentowaniem pokrzywdzonych w sprawach karnych. Zgodnie z kodeksową definicją pokrzywdzony to: osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Co ważne, pokrzywdzonym może być też nieposiadająca osobowości prawnej: instytucja państwowa lub samorządowa oraz inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. W razi śmierci pokrzywdzonego, jego prawa wykonywać mogą osoby mu najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu.

W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony posiada prawa strony, jest też przesłuchiwany, oczywiście zawsze uczestniczymy w takim przesłuchaniu i pilnujemy jego przebiegu, broniąc najlepszego interesu klienta.

Najbardziej powszechne sprawy karne, w których reprezentujemy pokrzywdzonych to: sprawy o zniesławienie, przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne, sprawy dot. uporczywego uchylania się od alimentacji, pobicia i rozboje, groźby karalne, stalking, szantaż. Pomagamy też przedsiębiorcom, którzy muszą bronić się przed nielegalnymi praktykami członków organów. Sporządzamy też zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wnioski o ściganie. Do wszystkich spraw podchodzimy indywidualnie, z empatią i ze zrozumieniem.

W kompetencji Kancelarii leży też sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia. Proponujemy  konsultacje, dzięki którym rozpoznamy problem i określimy podstawę prawną, przedstawimy też możliwe rozwiązania, co skutkować będzie w sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia. Bieżąco monitorujemy sprawę.

Prywatny akt oskarżenia dotyczy przestępstw, które nie są ścigane z urzędu, głównie wymienić tu można: zniewagę, zniesławienie, uszkodzenie ciała, naruszenie nietykalności ciała. Są to zatem przestępstwa, których ściganie zależy od wystosowania aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego. Nasza wiedza i duże doświadczenie w tego typu sprawach jest nieocenione przy sporządzeniu aktu oskarżenia, który finalnie spowoduje ukaranie sprawcy. Co ważne, w momencie skierowania prywatnego aktu oskarżenia pokrzywdzony staje się oskarżycielem. Do sprawy może włączyć się też prokurator.

Reprezentujemy również naszych klientów na posiedzeniu pojednawczym i w toku całego postępowania.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Oskarżony w sprawie karnej
 • Pokrzywdzeni
 • Nieletni
 • Skazan
 • Dozór elektroniczny
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej