Gdzie i jak złożyć pozew o rozwód?

gdzie-zlozyc-pozew-o-rozwod.jpgPierwszy problem przed którym staje osoba chcącą rozwieść jest gdzie i jak złożyć pozew rozwodowy. Jakie informacje powinien zawierać i jakie wymogi powinien spełniać pozew o rozwód:
W pierwszej kolejności musimy ustalić do jakiego sądu musimy skierować pozew. Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez sądy okręgowe.
Następnie musimy ustalić, który Sąd Okręgowy będzie miejscowo właściwy do rozpoznania naszej sprawy. Kwestię tę reguluje przepis artykułu 17 k.p.c., który stanowi, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd:
1) w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
2) z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej,
3) a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
W pozwie rozwodowym musimy wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania zarówno powoda jak i pozwanego. Ponadto powód zobowiązany jest podać swój numer Pesel.
Kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest żądanie pozwu. Możemy żądać rozwodu z orzekanie o winie bądź bez orzekania o winie. Należy przy tym podkreślić, iż wyłącznie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.
Przy czym niezależnie od winy rozwiązania małżeństwa można żądać wyłącznie w przypadku zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Okoliczności wskazujące na wystąpienie tego stanu rzeczy opisujemy w uzasadnieniu pozwu, w tym miejscu wyjaśniamy również dlaczego chcemy się rozwieść z naszym małżonkiem i przedstawiamy dowody na poparcie naszych twierdzeń.
W pozwie o rozwód możemy również zawrzeć żądanie rozstrzygnięcia:
1) o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron,
2) o kontaktach rodziców z dzieckiem,
3) o alimentach na wspólne małoletnie dzieci,
4) o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.
Pozew o rozwód podlega opłacie w kwocie 600 zł i należy do niego dołączyć skrócony odpis małżeństwa oraz skróconego odpisy urodzenia dzieci.
Ponadto pozew rozwodowy winien spełniać wymogi formalnego każdego pisma procesowego, a zatem zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

W ten sposób sformułowany pozew składamy w dwóch egzemplarzach w miejscowo właściwy Sądzie Okręgowym.