gdzie-zlozyc-pozew-o-rozwod.jpg

Osoba chcąca się rozwieść staje przed pytaniem, gdzie i jak złożyć pozew rozwodowy. Poniżej zostaną przedstawione najistotniejsze kwestie związane ze składaniem takiego pozwu.

W pierwszej kolejności musimy ustalić, do jakiego sądu powinniśmy skierować pozew. Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez sądy okręgowe. Pozostaje jednak pytanie o to, w jakim mieście powinien zostać złożony pozew.

Kwestię tę reguluje artykuł 41 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd:
1) w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu,
2) z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej,
3) a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Treść pozwu rozwodowego

W pozwie rozwodowym w pierwszej kolejności musimy wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania zarówno powoda (osoby składającej pozew), jak i pozwanego. Ponadto powód zobowiązany jest podać swój numer PESEL. Należy też oczywiście napisać, do jakiego sądu jest kierowany pozew.

Pierwszą kwestią, która ma znaczenie dla sprawy rozwodowej, jest rozstrzygnięcie o winie. Rozwód może nastąpić:

  • z wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • z winy obojga małżonków,
  • bez orzekania o winie.

Należy przy tym podkreślić, że sąd zaniecha orzekania o winie wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. Kwestia winy ma znaczenie między innymi w przypadku żądania alimentów od małżonka na rzecz drugiego małżonka. Żądając orzeczenia rozwodu z winy drugiej osoby powinniśmy szczegółowo opisać, dlaczego mamy takie żądanie, a także przedstawić wszystkie dowody, które świadczą o tym, że to drugi małżonek jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Pozew o rozwód a sprawy rodzicielskie

W pozwie o rozwód możemy również zawrzeć żądanie rozstrzygnięcia:

  1. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron,
  2. o kontaktach rodzica z dziećmi,
  3. o alimentach na dzieci.

Jeśli chodzi o władzę rodzicielską, to możemy żądać pozostawienia jej obojgu rodzicom albo pozostawienia jej w pełni tylko jednemu rodzicowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych kwestii. Należy przy tym podkreślić, że sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom tylko w sytuacji, gdy przedstawią oni pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, które zostanie przez sąd zaakceptowane jako zgodne z dobrem dziecka.

W żądaniu uregulowania kontaktów powinniśmy wskazać naszą propozycję tego, jak chcielibyśmy, aby one przebiegały. Z kolei w przypadku alimentów należy wskazać kwotę, jaką chcielibyśmy otrzymywać na dziecko. Wszystkie te kwestie należy uzasadnić, przedstawiając odpowiednie dowody. W przypadku alimentów są to przede wszystkim faktury czy potwierdzenia przelewów, z których wynika wysokość wydatków na dziecko. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica.

Pozew o rozwód – alimenty na rzecz byłego małżonka

Wśród kwestii, jakie można uregulować w toku sprawy o rozwód, należy też wskazać na alimenty na rzecz małżonka. Sytuacje, w których mogą zostać one zasądzone, szczegółowo reguluje art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli w następstwie rozwodu małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego, znajdzie się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z kolei w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a z powodu rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego znacznie się pogorszy, sąd może zasądzić alimenty na jego rzecz.

Obowiązek alimentacyjny na rzecz byłego małżonka wygasa w razie zawarcia przez niego nowego małżeństwa. Ponadto jeśli zobowiązany do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygaśnie z upływem pięciu lat od rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd na żądanie uprawnionego przedłuży  ten termin.

Pozew o rozwód – inne żądania

W pozwie o rozwód można ponadto zawrzeć wniosek o podział majątku wspólnego, jednak sąd dokona podziału tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zazwyczaj ma to miejsce w sytuacji, gdy strony są zgodne co do tego, jak podzielić majątek.

Innym wnioskiem, o którym wiele osób nie wie, jest możliwość żądanią rozstrzygnięcia o sposobie korzystania z mieszkania w sytuacji, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie. Co więcej, jeśli jeden z nich swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, to sąd może na żądanie drugiego małżonka nakazać jego eksmisję.

Pozew o rozwód – wnioski o zabezpieczenie

Nierzadko sprawy o rozwód trwają wiele miesięcy, a nawet lat. Jeśli w pozwie zostanie zawarty wniosek o zasądzenie alimentów albo o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, może się okazać, że będziemy bardzo długo czekać na rozstrzygnięcie tych kwestii. Z uwagi na to ustawodawca przewidział możliwość zawarcia w pozwie wniosku o zabezpieczenie. Polega ono na tym, że sąd rozstrzyga na czas trwania postępowania reguluje kwestię alimentów czy kontaktów. Dzięki temu sytuacja dziecka może zostać zabezpieczona jeszcze przed uzyskaniem wyroku rozwodowego.

Jak złożyć pozew o rozwód – opłata oraz pozostałe elementy

Pozew o rozwód podlega opłacie w kwocie 600 zł. Należy do niego dołączyć skrócony odpis małżeństwa oraz skrócone odpisy urodzenia dzieci, a także wszystkie inne dowody w formie dokumentów czy wydruków, które mogą się przydać dla udowodnienia naszych roszczeń. Na końcu pozew należy podpisać oraz wymienić wszystkie załączniki.