podział majątku

Do podziału majątku najczęściej dochodzi w postępowaniu rozwodowym lub już po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego. Sprawa rozwodowa zazwyczaj jest ciężkim i trudnym wydarzeniem w życiu, więc jedni  małżonkowie wolą załatwić podział majątku już przy okazji rozwodu, a inni wręcz przeciwnie – chcą po rozwodzie odczekać jakiś czas i dopiero później zająć się podziałem majątku. Co istotne, podziału majątku można dokonać umownie, u notariusza lub podczas sprawy sądowej o podział majątku.

Podział majątku przy rozwodzie – koszty

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym możliwy jedynie jest wtedy, gdy przeprowadzenie go nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jest to zatem bardzo uznaniowa kwestia zależna od danego sądu, jednak głównie sądy przeprowadzą taki podział jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia i wniosą o zgodny podział majątku- sąd nie będzie musiał w tym zakresie przeprowadzać dodatkowego długotrwałego postępowania dowodowego. Opłata od takiego dodatkowego wniosku wynosi 300 zł – gdy wniosek małżonków co do podziału jest zgodny i 1000 zł jeśli jest sporny.

Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku o podział jeszcze w postępowaniu rozwodowym, należy do pozwu dołączyć sporządzony przez nas wykaz posiadanego majątku wraz podaniem szacowanej wartości. Trzeba również określić w jaki sposób ten majątek ma być podzielony, czyli jaki składnik majątku komu będzie przypadał po rozwodzie i czy małżonkowie mają wobec siebie jakieś roszczenia w związku z tym, czyli czy ma dojść do spłat czy dopłat. Do takiego wniosku dołącza się również dowody na poparcie, iż rzeczywiście małżonkowie są w posiadaniu takiego majątku czyli może to być np. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, wydruk księgi wieczystej nieruchomości itp.

Podział majątku po rozwodzie – koszty

Po rozwodzie ustaje wspólność majątkowa małżeńska, jednak w żadnym wypadku nie oznacza to automatycznego podziału majątku. Ma to wpływ jedynie na rodzaj współwłasności- trwając w małżeństwie jest to współwłasność łączna, a po jego zakończeniu i ustaniu wspólności majątkowej zmienia się ona we wspólność ułamkową, czyli każdy małżonek posiada po ½ posiadanego majątku.

Wniosek o podział majątku po rozwodzie składa się do sądu rejonowego wg właściwości położenia majątku. Opłaca się go tak jak podano to powyżej, czyli 1000 zł jeśli sposób podziału majątku jest sporny, a 300 zł jeśli małżonkowie są co do tego zgodni. Sporna między małżonkami może być też wartość posiadanego majątku, toteż może być też konieczność powołania opinii biegłego rzeczoznawcy, które oceni wartość majątku, wiązać się z tym będą dodatkowe koszty. Co do zasady w takim postępowaniu zarówno wnioskodawca jak i uczestnik będą ponosili koszty po połowie. Większość kosztów, które wynikną podczas postępowania np. opinie biegłych, pokrywane będą z zaliczek, do których zapłaty zobowiąże uczestników postępowania sąd. Jeśli rzeczywiste koszty przewyższą koszty zaliczkowane, wtedy w orzeczeniu kończącym sąd obciąży nimi dodatkowo strony ze wskazaniem, kto ile ma zapłacić.

Do kosztów postępowania o podział majątku trzeba również doliczyć wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z ich pomocy. Przeważnie koszty te w orzeczeniu kończącym zostaną wzajemnie zniesione.

Umowny podział majątku – koszty

Umowny podział majątku polega na spisaniu umowy, w której małżonkowie dokonują podziału majątku. Przy czym, taka pisemna umowa może zostać zawarta jedynie jeśli w skład majątku wchodzą ruchomości i prawa majątkowe. Jeśli w skład tego majątku wchodzi także nieruchomość, umowa podziału musi zostać zawarta u notariusza. Co istotne, jedynie w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co wchodzi w skład ich majątku i o jakiej wartości, mogą zawrzeć pisemną umowę pomiędzy sobą, co zaoszczędzi im z pewnością czas i pieniądze.

Ile kosztuje podział majątku u notariusza?

Jak wskazywano powyżej, gdy małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość, muszą dokonać podziału u notariusza poprzez podpisanie aktu notarialnego. Co do zasady, honorarium notariusza jest umowne, jednak nie może być wyższe od tego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kształtuje się ona następująco od wartości:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Co istotne, do tego wynagrodzenia dodaje się również podatek 23 % oraz opłatę za odpisy lub wypisy.

Podział majątku – koszty adwokata

W postępowaniu sądowym o podział majątku, gdy zdecydujemy się na reprezentację nas przez adwokata doliczamy do kosztów postępowania jego wynagrodzenie. Jest  ono umowne i nie ma w zasadzie ograniczeń. Jednakże większość adwokatów kieruje się w wycenie prowadzenia takiej sprawy Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie wg wartości przedmiotu sprawy. Stawki minimalne kształtują się następująco:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do powyższych kwot doliczany jest także podatek VAT w wysokości 23 %. Ostateczna wycena sprawy przez adwokata musi też uwzględniać stan faktyczny, poziom konfliktu małżonków, zawiłość sprawy.

Szukasz adwokata do podziału majątku? Zobacz naszą stronę Podział majątku – adwokat Poznań.