Prawnik, który rozmawia z ludźmi niezwiązanymi zawodowo ze środowiskiem prawniczym może często wysnuć wniosek, że w społeczeństwie panuje przekonanie, iż każda sprawa sądowa ciągnie się przez lata i bardzo dużo kosztuje. Często jest to niestety prawda, jednak zdarza się, że np. sprawa rozwodowa zakończy się na jednej lub dwóch rozprawach, co trwa łącznie 2-3 miesiące. Jednym z głównych czynników wyznaczających szybkość rozwiązania przez sąd danej sprawy jest przede wszystkim ogólne nastawienie i zaangażowanie zarówno stron, jak i ich profesjonalnych pełnomocników. Ta zasada dotyczy każdej sprawy sądowej, jednak niniejsza publikacja ma na celu odpowiedzieć na pytanie: jak uzyskać szybki rozwód bez komplikacji?

Nastawienie małżonków – ważny czynnik przy szybkim rozwodzie

sprawy rozwodoweWyżej wspomniane nastawienie i zaangażowanie stron w postępowaniu rozwodowym to przede wszystkim panujące między nimi relacje. W sytuacji, gdy małżonkowie rozstają się w zgodzie i osiągają porozumienie w kluczowych kwestiach tj. brak orzekania o winie, alimenty, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi, sprawa rozwodowa trwa krótko i odbywa się bez komplikacji. Zaznaczyć trzeba, że przeważnie małżeństwo, które nie zdecydowało się na wspólne potomstwo (lub posiada pełnoletnie dzieci) uzyska rozwód szybciej. Jest to spowodowane faktem, iż zgodnie z przepisem art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód nie może mieć miejsca, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. W przypadku, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd często postanawia o konieczności przeprowadzania badań psychologicznych przez biegłych, co wydłuża całe postępowanie. Oczywiście w przypadku zgodnego stanowiska małżonków co do wyżej wskazanych kwestii, takie badania są przeważnie zbędne. Sąd może to ocenić na podstawie przesłuchania stron i świadków.

Rozwód bez orzekania o winie – ile kosztuje?

Jeśli małżonkowie są zgodni co do wszystkich wskazanych kwestii, żona lub mąż może samodzielnie sporządzić pozew rozwodowy, aczkolwiek warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Należy jednak pamiętać o tym, aby zasięgnąć informacji jakie są wymogi formalne takiego pisma oraz jakie są konieczne załączniki. W przypadku braków formalnych sąd wzywa do ich uzupełnienia, a to przedłuża postępowanie nawet do kilkunastu tygodni. Nie można też zapomnieć o stałej opłacie od pozwu o rozwód, która wynosi 600 zł – nieopłacone pismo nie będzie rozpatrywane przez sąd. Warto dodać, że złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przez jedną ze stron także wpłynie na wydłużenie sprawy rozwodowej, gdyż jest to kolejna kwestia, którą musi być rozpatrzona szczegółowo.

kłótnia między małżonkamiZatem rozwód bez orzekania o winie kosztuje w zasadzie tyle samo co rozwód z żądaniem orzekania o winie, bowiem opłata 600 zł jest stała. Postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie może jednak generować dodatkowe koszty np. związane z opiniami biegłych (np. biegłych psychologów, gdy małżonkowie nie są zgodni co do opieki nad dziećmi po rozwodzie), czy z przyjazdem świadków z daleka. Podsumowując, należy rozważyć wszelkie „za” i „przeciw” i ustalić priorytety, które w pierwszej kolejności chcemy osiągnąć podczas postępowania rozwodowego.

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Ważne jest także, aby formułować w pozwie zwięzłe i czytelne żądania oraz wskazać odpowiednie dowody. Główną pozytywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który należy udowodnić w pozwie w sposób niebudzący wątpliwości sądu. Na tę okoliczność można np. wskazać dowód z przesłuchania świadków, umowę najmu nowego mieszkania, w którym zamieszkuje osobno jeden z małżonków itp. W przypadku wnoszenia o rozwód z winy żony lub męża należy także szczegółowo udowodnić na czym polega ta wina. Dowód jaki można tu wskazać to przykładowo zeznania świadków, którzy potwierdzają romans małżonka. Żądanie orzeczenia rozwodu z winy żony lub męża wydłuża jednak całe postępowanie, gdyż sąd musi rozpatrzyć tę kwestię, co często zabiera dużo czasu chociażby z konieczności przesłuchania co najmniej kilku świadków.

jak uzyskać szybki rozwód

Pozew z orzekaniem o winie – czy warto?

Zaznaczyć trzeba, że orzeczenie o winie jednego z małżonków ma istotne znaczenie w kwestii alimentacji między byłymi małżonkami. Jeśli na skutek rozwodu pogorszy się sytuacja małżonka niewinnego, sąd może na jego żądanie orzec konieczność alimentacji na jego rzecz przez małżonka wyłącznie winnego. Taki obowiązek wygasa w sytuacji, gdy małżonek uprawniony do alimentów wstąpi w nowy związek małżeński. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie został uznany wyłącznie winnym rozkładowi pożycia, oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów. Istotne jest wtedy wystąpienie tzw. niedostatku, czyli stanu, gdy były małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich wszystkich usprawiedliwionych potrzeb, przy czym zaznaczyć należy, że niedostatek może powstać dopiero po orzeczeniu rozwodu, co wiąże się z tym, że pozew o alimenty od byłego małżonka można złożyć nie tylko w trakcie sprawy rozwodowej.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieciRozwód bez orzekania o winie a dzieci

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już w wyroku rozwodowym sąd orzeka o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron (dziećmi do 18 roku życia) oraz o wysokości ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez każdego z rodziców. Dla szybkości postępowania ważne jest zatem, aby rodzice porozumieli się co do tych kwestii jeszcze przed rozwodem, wtedy sąd nie będzie musiał ich dodatkowo rozpatrywać.

Co wpływa na szybkość sprawy o rozwód?

Podsumowując, w przypadku zgodnego stanowiska małżonków co do podstawowych kwestii po rozwodzie, braku małoletnich dzieci (lub wcześniejszego uzgodnienia spraw związanych z kontaktami z dzieckiem po rozwodzie), braku żądania orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków można mieć nadzieję na szybkie zakończenie sprawy rozwodowej. Dodać można, że w przypadku zgodnego oświadczenia stron co do podziału wspólnego majątku po rozwodzie, taki podział może zostać dokonany w postępowaniu o rozwód, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, gdyż odpada wtedy konieczność pokrywania kosztów za odrębne postępowania o podział.

Konflikt między małżonkami – sprawa o rozwód

Czy jest więc możliwy ‘szybki’ rozwód jeśli jedna ze stron żąda orzeczenia rozwodu z winy drugiej? W przypadku ostrego konfliktu między małżonkami i żądania rozwodu z orzekaniem o winie gwarantem przyspieszenia całej sprawy rozwodowej będzie z pewnością zatrudnienie profesjonalnego i zaangażowanego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego. W wielu przypadkach tacy pełnomocnicy kontaktują się ze sobą w imieniu swoich klientów. Dobry prawnik ma szansę przekonać drugą stronę do kompromisowego rozwiązania, które będzie zadowalać obie strony i będzie zgodne z dobrem dzieci. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy skonfliktowani małżonkowie nie idą na żadne ustępstwa i odmawiają wspólnego dialogu, szanse na szybkie zakończenie sprawy rozwodowej będzie nikłe.

Pomoc adwokata w sprawie o rozwód

Profesjonalny pełnomocnik z pewnością zadba także o to, aby pozew rozwodowy nie zawierał wcześniej wspomnianych błędów formalnych, które przedłużają całe postępowanie. Doświadczenie adwokata lub radcy prawnego na pewno pomoże tez dokonać odpowiedniej selekcji dowodów, które załącza się do pism procesowych, co w dużej mierze przekłada się na szybkość postępowania.
Jak wiadomo, małżonkowie występują o rozwód często po wielu latach wspólnego życia, więc naturalnym jest, iż konfliktowy przebieg sprawy sądowej dodatkowo wzmaga stres i emocje, które towarzyszą w tej sytuacji małżonkom. Dobry adwokat lub radca prawny z pewnością stanowi nieocenione wsparcie na sali sądowej. Ponadto, osoba emocjonalnie niezaangażowana w spór małżonków pomaga uzgodnić najbardziej kłopotliwe kwestie ograniczając kontakt stron niemal do minimum.

Szybki rozwód – czy jest możliwy?

Mając na uwadze powyższe rozważania można stwierdzić, że ‘szybki’ rozwód bez komplikacji jest jak najbardziej możliwy, a najbardziej istotny wpływ na to ma współdziałanie małżonków podczas całej sprawy rozwodowej i umiejętność pójścia na kompromis w kwestiach tj. alimenty czy władza rodzicielska. Możliwe jest samodzielne sporządzenie pozwu rozwodowego, jednak wsparcie profesjonalnego pełnomocnika przede wszystkim pomoże wystrzec się braków formalnych pozwu rozwodowego. Nieoceniony jest jednak udział adwokata lud radcy prawnego w razie konfliktu i braku porozumienia między małżonkami.