Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – po rozwodzie władza rodzicielska dla obojga rodziców. W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przewiduje ona między innymi zmianę dotychczasowego sposobu rozstrzygania o władzy rodzicielskiej i o kontaktach w wyroku orzekającym rozwód. Według projektu nowelizacji „potrzeba dokonania proponowanych zmian wynika z konieczności zagwarantowania dziecku rodziców, którzy rozwodzą się oraz żyją w rozłączeniu respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców”. Ponadto wprowadzone zmiany mają zagwarantować prawo dziecka i rodziców do uzyskiwania i utrzymywania ze sobą regularnych kontaktów.

Na gruncie poprzednio obowiązującej regulacji, w sytuacji braku porozumienia pomiędzy stronami sąd orzekał w wyroku rozwodowym o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Ten automatyzm rozstrzygnięcia nie zawsze się sprawdzał. Nie sposób się bowiem nie zgodzić, że w pewnych stanach faktycznych możliwe byłoby, pomimo istnienia konfliktu małżeńskiego, pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

            Nowy przepis art. 58 § 1 k.r.o. utrzymuje zasadę, że to rodzice w formie porozumienia decydują o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli jednak rodzice nie są w stanie zawrzeć porozumienia to, odmiennie niż to było przed wejściem w życie nowelizacji, sąd kierując się dobrem dziecka rozważy pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Dopiero w sytuacji, gdy sąd uzna że pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie jest zgodne z dobrem dziecka, będzie on mógł powierzyć wykonywanie władzy jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Odpowiednie zmiany wprowadzono również w art. 107 k.r.o. stanowiącym o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie art. 58 § 1b, który stanowi, że na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Z brzmienia tego przepisu wynika, że Sąd będzie związany zgodnym wnioskiem rodziców w tym zakresie. Jeżeli zatem wniosek taki zostanie złożony, Sąd nie będzie orzekał o kontaktach rodziców z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Nowelizacja ma w założeniu przyczynić się do „eliminacji postaw rodziców nieszanujących prawa dziecka do kontaktu z drugim rodzicem”, jak również do respektowania prawa dziecka do wychowywania przez obojga rodziców. Praktyczna ocena wskazanych założeń, możliwa jednak będzie dopiero z upływem czasu.