Niektórzy małżonkowie nie chcą czekać na prawomocne zakończenie małżeństwa (które niekiedy następuje dopiero po kilku latach), tylko zapomnieć o dotychczasowych przeżyciach i ułożyć sobie życie na nowo. Wielu z nich obawia się jednak – choć nie zawsze słusznie – że nowa relacja może przełożyć się na winę w rozpadzie pożycia stron i niekorzystny wynik postępowania rozwodowego.

Rozwód a nowy związek

W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, iż rozwód jest dopuszczalny dopiero, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Chodzi tu o sytuację, kiedy między małżonkami wygasła więź duchowa, fizyczna i gospodarcza i nie widzą oni szans na ich odnowienie. To właśnie moment zupełnego i trwałego rozkładu pożycia stron jest kluczowy przy ocenie, czy nowy związek może wpłynąć na rozstrzygnięcie w przedmiocie winy.

Nowy związek w trakcie rozwodu

Rozpad pożycia małżeńskiego jest stanem faktycznym, a sąd rozstrzygając o winie, bada co przyczyniło się do rozpadu tego pożycia. Chodzi tu o okoliczności wpływające na rozpad związku, a nie o okoliczności zaistniałe po wspomnianym rozpadzie. Zatem w sytuacji, gdy między małżonkami nie istnieją już żadne więzi i zainicjowano postępowanie rozwodowe – co potwierdza, że rozpad małżeństwa wystąpił już wcześniej – trudno mówić o nowej relacji w kontekście zdrady. Potwierdza to także orzecznictwo, zgodnie z którym nowy związek nie daje podstawy do przypisania małżonkowi winy, jeśli powstał on po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. 

Podsumowując powyższe, okoliczność, że strona po wszczęciu postępowania rozwodowego nawiązała nową relację, co do zasady nie stanowi przyczyny rozpadu pożycia małżonków, a w konsekwencji nie powinna ona przekładać się na rozstrzygnięcie w przedmiocie winy. W praktyce jednak należy pamiętać jeszcze o dwóch kwestiach: strategii procesowej i dowodach. 

Nowy związek a rozwód

Nawet jeśli małżonek nawiąże relację już po rozpadzie pożycia małżeńskiego, trzeba liczyć się z tym, że dowody mogą wskazywać na coś zgoła odmiennego, co z kolei druga strona może wykorzystać w postępowaniu rozwodowym. Może zdarzyć się, że druga strona będzie wykazywać, iż do nawiązania nowej relacji przez małżonka doszło znacznie wcześniej – a tym samym, że doszło do niewierności małżonka i że to właśnie jego relacja z osobą trzecią jest bezpośrednią przyczyną rozpadu pożycia stron.

Skuteczność argumentacji drugiej strony zależy od okoliczności danej sprawy i materiału dowodowego, jakim dysponują oboje małżonkowie. Jednak by uchronić się od zarzutów drugiego małżonka dot.  niewierności małżeńskiej należy ostrożnie podchodzić do zaangażowania w nową relację i chęci jej ewentualnego ujawnienia. Pozostając przy strategii procesowej, trzeba także wiedzieć, że zgodnie z orzecznictwem, naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko bezpośrednia zdrada, ale także zachowanie, które może stwarzać pozory cudzołóstwa. 

Nowy związek przed rozwodem

Podobnie kształtuje się sytuacja małżonka, który nawiązał nową relację jeszcze przed zainicjowaniem postępowania o rozwód. Choć do rozpadu pożycia małżeńskiego może dojść na długo przed wszczęciem sprawy rozwodowej i nawiązaniem nowej relacji, to należy liczyć się z wyżej wspomnianą strategią procesową i materiałem dowodowym strony przeciwnej. Nowy związek jeszcze przed wszczęciem postępowania rozwodowego niewątpliwie utrudnia wykazanie, że to nie on stanowił  przyczynę rozpadu małżeństwa. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe – decydują o tym indywidualne okoliczności danej sprawy. Dlatego też należy zachować dużą ostrożność w nawiązywaniu nowych relacji w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Kwestia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego może przełożyć się na ewentualny obowiązek alimentacyjny w przyszłości. Między innymi dlatego niektórzy decydują się podnosić okoliczność nowej relacji małżonka, by doprowadzić do rozstrzygnięcia o jego wyłącznej winie w rozpadzie pożycia, nawet jeśli to nie ona stanowiła przyczynę rozstania małżonków. Dlatego też, jeśli doszło do nawiązania nowej relacji jeszcze przed rozwodem, warto skonsultować się z fachowym pełnomocnikiem, który zgodnie z wiedzą prawniczą oceni okoliczności sprawy oraz zgromadzony materiał dowodowy i opracuje odpowiednią strategię procesową na potrzeby postępowania rozwodowego w najwyższej trosce o interesy klienta.

Masz pytania dotyczące sprawy rozwodowej? Wejdź na stronę “Sprawy rozwodowe – adwokat Poznań“.