W związku z tym, że postępowanie rozwodowe niekiedy kojarzy się – choć nie zawsze słusznie –  z drogim przedsięwzięciem, niektórzy małżonkowie decydują się na samodzielne sporządzenie pozwu i działanie w sprawie bez pomocy fachowego pełnomocnika. Wielu z nich zadaje sobie wówczas pytanie w jaki sposób sformułować uzasadnienie pozwu o rozwód. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek na temat argumentów rozwodowych. 

Przesłanki do orzeczenia rozwodu

Omawiając temat uzasadnienia pozwu o rozwód, w pierwszej kolejności warto wspomnieć, o tym jak w świetle prawa kształtują się przesłanki rozwodu. I tak, każdy z małżonków może żądać ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza? Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego przejawia się w ustaniu trzech więzi: fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Trwałość rozkładu oznacza sytuację, w której w świetle zasad doświadczenia życiowego można przyjąć, że małżonkowie nie odnowią łączących ich niegdyś więzi i nie powrócą do wspólnego pożycia. A zatem istota uzasadnienia sprowadza się do wykazania, że między małżonkami wygasły wszystkie więzi, a taki stan rzeczy jest już utrwalony. To w jaki sposób napisać uzasadnienie pozwu zależy również od tego, czy chcemy dochodzić winy drugiego małżonka w rozwodzie.

Argumenty do rozwodu z orzekaniem o winie

O winie małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego możemy mówić, gdy jego zachowanie narusza obowiązki ustawowe wynikające z małżeństwa lub wypływające z zasad współżycia społecznego. Do takich zaś możemy zaliczyć:

 1. Alkoholizm oraz inne nałogi
  Uzależnienie małżonka bardzo często przekłada się na naruszenie obowiązków wynikających z małżeństwa, między innymi poprzez marnotrawienie majątku, brak wsparcia organizacyjnego i brak wykonywania bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem rodziny. W związku z tym alkoholizm może stanowić jedyną i wystarczającą przesłankę do rozwodu z winy drugiego małżonka.
 2. Przemoc
  Pod pojęciem przemocy kryje się agresja fizyczna, ale także psychiczna – która przejawia się między innymi w dominacji, zastraszaniu, poniżaniu drugiego małżonka. Do przejawów przemocy należy także odmawianie równego poziomu życia drugiemu małżonkowi. Warto wspomnieć także, że w świetle orzecznictwa przyjmuje się, że nawet jednorazowe zachowanie małżonka wyrażające się w ciężkim poniżeniu czy też pobiciu może stanowić już przyczynę rozkładu pożycia.
 3. Zdrada
  Jako że zdrada stanowi naruszenie norm moralnych i jest wyrazem braku wierności wobec współmałżonka, bardzo często stanowi ona przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Warto wspomnieć, że pod pojęciem zdrady nie kryje się tylko akt fizyczny. Zdradą może być także nawiązanie bardzo bliskiej więzi emocjonalnej z inną osobą. Ocena takiego zachowania ostatecznie zależy od okoliczności danej sprawy.
 4. Pozory zdrady
  Nie każdy ma świadomość, że również pozory zdrady mogą stanowić argument do rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Choć formalnie takie zachowanie nie stanowi zdrady samej w sobie, to jednak liczy się sam fakt, że budzi ono takie podejrzenia. Jakie mogą być pozory zdrady? Do takich należy na przykład zbyt częste przebywanie przez męża w towarzystwie innej kobiety, częsty kontakt telefoniczny, liczne zdjęcia w aparacie fotograficznym małżonka.

Powody do rozwodu

Warto przy tym zaznaczyć, że tego typu okoliczności muszą mieć bezpośredni wpływ na relację małżonków. Niekiedy mają miejsce sytuacje, kiedy to w małżeństwie doszło do zdrady, bądź innego rodzaju naruszeń, o których dowiedział się drugi małżonek, a mimo to kontynuował on pożycie małżeńskie. W takim wypadku należy jednak liczyć się z tym, że Sąd może przyjąć, iż de facto doszło do przebaczenia zdrady, a w związku z tym mogła ona nie mieć bezpośredniego wpływu na rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie argumenty

Niekiedy małżonkowie dopiero po czasie uświadamiają sobie, że ich związek nie jest tym „jedynym” i chcą rozejść się w sposób ugodowy bez obwiniania siebie nawzajem. Niekiedy zaś małżonkowie rezygnują z dochodzenia winy drugiego małżonka, aby procedura rozwodowa przebiegła szybciej i sprawniej. Wśród argumentów do rozwodu bez orzekania o winie warto wspomnieć o tych najpowszechniejszych, czyli:

 1. Niezgodność charakterów
  Niezgodność charakterów przejawia się odmiennej wizji wspólnego życia, spędzania wolnego czasu czy też wykonywania obowiązków domowych. To zaś przekłada się na przebieg wspólnego życia, który ostatecznie nie satysfakcjonuje ani jednego, ani drugiego małżonka.
 2. Odmienne priorytety życiowe
  Niezgodność charakterów przekłada się często na odmienne priorytety życiowe małżonków. Sytuacja, w której jednej z małżonków skupia się na celach zawodowych, lubi spotkania towarzyskie i ceni sobie rozrywkowe życie, podczas gdy drugi małżonek oczekuje spokojnego życia często powoduje, że małżonkowie tracą poczucie sensu kontynuowania małżeństwa.
 3. Emigracja
  W sytuacji długiej rozłąki małżonków, wynikającej na przykład z konieczności emigracji w celach zarobkowych, powoduje, że z czasem, uczucie między małżonkami – którzy w zasadzie żyją osobno – po prostu wygasa. Małżonkowie tracą poczucie więzi z partnerem, co w efekcie prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Argumenty rozwodowe

Warto zaznaczyć, że nie każda przyczyna rozpadu małżeństwa pozwoli na przyjęcie że między małżonkami jest możliwe orzeczenie rozwodu. Tytułem przykładu poruszyć tutaj kwestię choroby jednego z małżonków, która doprowadziła do rozkładu pożycia małżeńskiego. W takim przypadku, Sąd może uznać, że porzucenie małżonka w chorobie –  jako że taki małżonek wymaga wsparcia i opieki –  jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji oddalić powództwo o rozwód. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których chory małżonek celowo nie podejmuje leczenia doprowadzając tym samym do pogorszenia swojego stanu zdrowia.

W razie wątpliwość co do tego w jaki sposób sformułować pozew o rozwód, warto zasięgnąć pomocy fachowego pełnomocnika.