Jak podnieść alimenty?

Od czego zależy wysokość alimentów? 

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica oraz od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka. Co ważne, sąd w sprawie alimentacyjnej bierze pod uwagę wysokość zarobków rodzica, taką jaką mógłby osiągać przy dołożeniu wszelkich starań, zgodnie ze swoim wykształceniem i doświadczeniem życiowym. Zmiana jednej z tych przesłanek co do zasady będzie upoważniać do złożenia pozwu o podwyższenie alimentów. W niektórych przypadkach, sąd może oprócz możliwości zarobkowych i finansowych, wziąć pod uwagę również majątek posiadany przez zobowiązanego do alimentacji rodzica (jeśli jest znaczny). Każda sprawa o alimenty wymaga od sędziego dokładnego zbadania stanu faktycznego danej sprawy.

Jakie koszty obejmują wysokość alimentów? 

Początek roku szkolnego wiąże się dla wielu rodziców z koniecznością sfinansowania tak zwanej „wyprawki szkolnej”. Rozpoczęcie przez dziecko nauki w nowej placówce bądź jej zmiana często powodują zwiększenie się wydatków na dojazd dziecka do szkoły, ubrania, czy też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W konsekwencji następuje zwiększenie potrzeb małoletniego.

Szczególnie mocno odczuwają te zmiany rodzice samotnie wychowujący dzieci. Podkreślić jednak należy, iż to oboje rodzice zobowiązani są do zaspokajania uzasadnionych potrzeb małoletniego. Do uzasadnionych wydatków na małoletniego należą między innymi koszty wyprawki szkolnej czy też koszty ponoszone w związku z zapewnieniem dziecku transportu do szkoły, zajęć sportowych, szkół językowych, korepetycji, mieszkania i wyżywienia.

Zmiana potrzeb uprawnionego dziecka – przesłanka do podwyższenia alimentów

Zmiana potrzeb małoletniego dziecka wiąże się często z sytuacją w której dotychczas zasądzone (w wyroku rozwodowym bądź też w sprawie o alimenty) bądź też faktycznie uiszczane alimenty nie są wystarczające na ich zaspokojenie. W takiej sytuacji należy rozważyć złożenie pozwu o podwyższenie alimentów.

Zgodnie z treścią art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wysokość i zakres świadczeń alimentacyjnych zależne są od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, jak również od finansowych możliwości zobowiązanego. Z powyższego wynika zatem, iż kwota alimentów uzależniona jest od dwóch podstawowych czynników jakimi są uzasadnione potrzeby, a także możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płatności alimentów.

Sprawa o podwyższenie alimentów – procedura składania pozwu o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów składa się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego czyli małoletniego dziecka. Sporządzając pozew o podwyższenie alimentów należy wskazać jakie okoliczności go uzasadniają. W tym celu warto zgromadzić potwierdzenia wydatków czynionych na dziecko w okresie poprzedzającym złożenie pozwu. Wszelkie rachunki, faktury i paragony pomocne będę w wykazywaniu przed Sądem potrzeb małoletniego.

Kiedy jeszcze można domagać się podwyższenia renty alimentacyjnej?

Dodatkowo podnieść należy, iż według treści art. 135 § 2 k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takich wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Zatem rodzic, który samotnie wychowuje dziecko może liczyć na to, iż znaczną część rzeczywistych wydatków na dziecko będzie ponosił rodzic zobowiązany do płatności alimentów.

Inne okoliczności, które mogą stanowić podstawę dla wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów to między innymi: pogorszenie sytuacji materialnej rodzica, który sprawuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, uczęszczanie dziecka na dodatkowe zajęcia językowe bądź sportowe, choroba dziecka i związane z tym koszty leczenia, rehabilitacji. W tych oraz wszelkich podobnych sytuacja należy rozważyć złożenie pozwu o podwyższenie alimentów. Zgodnie bowiem z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W razie dalszych pytań chętnie służymy pomocą.