W sytuacji śmierci bliskiej osoby często zachodzi potrzeba uregulowania kwestii spadkowych. Następuje to najczęściej w dwóch etapach:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem

Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, kto dziedziczy po danym spadkobiercy. Może to nastąpić u notariusza bądź w drodze postępowania sądowego. Do notariusza warto się udać, jeśli krąg spadkobierców jest nieduży i nie ma wątpliwości co do tego, jakie udziały przysługują każdemu ze spadkobierców. Stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem jest możliwe zarówno wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, jak i wówczas, gdy sporządził testament, którego wiarygodność i treść nie jest kwestionowana. Notariusz spisuje protokół oraz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, a jeśli został sporządzony testament to dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku 

Jeśli sprawa spadkowa jest bardziej skomplikowana – na przykład istnieje spór pomiędzy spadkobiercami co do prawdziwości testamentu czy skuteczności zapisów –niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu. Przy przygotowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku warto skorzystać ze wsparcia adwokata – wszelkie braki czy błędy we wniosku będą skutkować przedłużeniem postępowania, dlatego dobrze jest oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat zajmuje się ponadto reprezentacją Klienta w toku sprawy, przygotowując pisma i występując na rozprawach.

Dział spadku

Kolejnym niezbędnym krokiem jest dział spadku, który ma na celu ustalenie, któremu spadkobiercy przypadną określone składniki majątku zmarłego. Również na tym etapie mamy różne możliwości działania. Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału, mogą zawrzeć umowę – przy czym jeśli w skład majątku po zmarłym wchodzi nieruchomość, to umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

W innym przypadku konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania sądowego. Sprawy o dział spadku nierzadko są skomplikowane, zwłaszcza gdy spadkodawca posiadał znaczny majątek. Dlatego również w sprawie o dział spadku warto skorzystać z pomocy adwokata. Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami o dział spadku w Poznaniu.

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku – adwokat w Poznaniu

Posiadamy doświadczenie w sprawach spadkowych i podejmujemy wszelkie działania mające na celu jak najszybsze i najbardziej korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie sprawy. Rozpoczynamy od analizy sprawy i ustalenia, jakie kroki należy podjąć. Następnie reprezentujemy Klienta na wszystkich etapach postępowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią osoby poszukujące prawnika w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku bądź o dział spadku w Poznaniu i Wielkopolsce.

Zapraszamy również do lektury naszego artykułu na infor.pl związanego ze specyfiką spraw spadków, które są bardzo trudne dla członków rodziny zmarłego, nie tylko dlatego, że dotyczą zmarłej ukochanej osoby, a także dlatego, że często powodują konflikt wśród członków rodziny.