W dniu 4 maja 2020 roku do podpisu prezydenta została przekazana tzw. ustawa antyprzemocowa. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większej ochrony dla ofiar przemocy domowej. Wejdą one w życie po sześciu miesiącach od momentu ogłoszenia ustawy.

Zgodnie z nimi, policjant będzie mógł wydać wobec osoby stosującej przemoc domową nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i bezpośredniego otoczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy lub zakaz zbliżania się do tego mieszkania i jego otoczenia. Taki nakaz lub zakaz będzie natychmiast wykonalny, a osoba stosująca przemoc będzie miała możliwość odwołania się od niego w ciągu trzech dni. Nakaz lub zakaz utracą moc po upływie 14 dni, chyba że w tym czasie sąd udzieli takiego zabezpieczenia w sprawie toczącej się wobec sprawcy przemocy.

Policjant może wydać wspominany nakaz lub zakaz podczas interwencji, ale także w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności wskutek zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą, przez kuratora sądowego lub pracownika pomocy społecznej. Nakaz lub zakaz będą mogły zostać wydane nawet pod nieobecność sprawcy przemocy. Funkcjonariusze policji będą kilkukrotnie sprawdzać, czy sprawca nie przebywa w mieszkaniu lub jego pobliżu.

ustaw antyprzemocowa

 

Ponadto wprowadzone zostaną przepisy precyzujące postępowanie sądowe w sprawie z wniosku ofiary przemocy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o zakazanie tej osobie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Postępowanie to zostanie przyspieszone, między innymi poprzez skrócenie terminu na wniesienie apelacji.

Podsumowanie:

Nowe przepisy należy oceniać pozytywnie, jako wprowadzające szerszą ochronę dla osób pokrzywdzonych przemocą domową. Nie będą one musiały – jak często się zdarza – uciekać z mieszkania, ale to sprawca zostanie zobowiązany do opuszczenia lokalu. Obawę może budzić jedynie możliwość ewentualnych nadużyć ze strony funkcjonariuszy policji, polegających na wydaniu wspomnianego nakazu lub zakazu w sytuacji, gdyby nie doszło do upewnienia się, czy dana osoba na pewno jest sprawcą przemocy.