Często kluczem do wygrania sprawy o alimenty, zarówno jeśli chodzi o podwyższenie i obniżenie jest dobrze skonstruowany pozew, a zwłaszcza jego uzasadnienie zawierające dowody, których przeprowadzenia się domagamy. Oprócz tego należy oczywiście precyzyjnie wskazać czego się domagamy, w sprawach o alimenty będzie to oczywiście określona kwotowo wysokość żądanej renty alimentacyjnej. Pamiętać też trzeba o instytucji zabezpieczenia powództwa. Taki wniosek można zawrzeć już w pozwie o alimenty, przy czym, należy go dokładnie uzasadnić.

Podwyższenie lub obniżenie alimentów – pozew

Treść pozwu i samego uzasadnienia będzie zależała przede wszystkim od żądania. W zależności od sytuacji, strona uprawniona do alimentów (najczęściej dziecko reprezentowane przez drugiego z rodziców) może domagać się ich podwyższenia, a strona zobowiązana do ich płacenia (najczęściej rodzic) ma prawo dochodzić obniżenia alimentów lub też ich całkowitego uchylenia. Przy dochodzeniu zmiany wysokości należy udowodnić, doszło do zmiany sytuacji/stanu faktycznego w odniesieniu do stanu, w którym były ustalane poprzednie alimenty, czyli w przypadku żądania podwyższenia alimentów będziemy mówić tu o wzroście uzasadnionych potrzeb dziecka lub wzroście dochodów zobowiązanego (rodzica).

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wysokość renty alimentacyjnej zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów,
  • możliwości finansowych zobowiązanego do alimentów

Usprawiedliwione potrzeby dziecka będą zależały od konkretnej sprawy, bowiem każde dziecko ma inne wymagania zarówno jeśli chodzi o potrzeby materialne, jak i związane z jego rozwojem duchowym. Zależeć one też będą od stanu zdrowia dziecka, poziomu szybkości rozwoju, zainteresowań etc. Dotychczas polskie prawo nie wypracowało żadnych kwot minimalnych- standardowych alimentów.

Z kolei możliwości finansowe zobowiązanego zależą w pierwszej kolejności od osiąganego dochodu, ale pamiętać należy, że sąd będzie brał pod uwagę zarobki, które zobowiązany może osiągać przy dochowaniu wszelkiej staranności. Jest to oczywiście istotne w sytuacjach, gdy osoba zobowiązana do łożenia na dziecko pracuje na „czarno” czy w inny sposób ukrywa swoje dochody. Sąd może wziąć też pod uwagę składniki majątku osoby zobowiązanej np. posiadane nieruchomości, samochody, biżuteria, sprzęt elektroniczny, co także określa standard życia.

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

W pozwie o alimenty kluczowe jest tak naprawdę dobre wykazanie i opisanie kosztów utrzymania dziecka. Zawsze w przypadku kłopotów w stwierdzeniu co jest ważne i jak udowodnić poszczególne koszty proponuję skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata w sprawach rodzinnych. Oprócz tego należy też napisać, co zmieniło się od ostatniej sytuacji dziecka, w której sąd orzekał o wysokości alimentów.

Często jest to rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji, powszechnie wiadomo, że wraz z rozwojem dziecka koszty te rosną. Poza tym, sam upływ czasu często jest przesłanką do podwyższenia alimentów z prostego powodu – koszty życia (w tym inflacja) rosną, a co za tym idzie – rosną też koszty związane chociażby z zakupem żywności, utrzymania mieszkania, usług. Nierzadko w szkole dzieci potrzebują dodatkowej pomocy w postaci korepetycji, co także generuje dodatkowy koszt. Oczywiście pogorszenie się stanu zdrowia dziecka, w tym zakup specjalnych leków, czy rehabilitacji też wpływają na wysokość usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka.

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów – dowody

Jak wskazano wyżej, koszty utrzymania dziecka powinny być dobrze udowodnione lub chociaż uprawdopodobnione. Co możne służyć jako dowód w sprawie o alimenty?

  • paragony i faktury – zawsze lepszym dowodem będzie jednak faktura imienna, ponieważ niektóre sądy uznają, że paragony nie są wystarczające, gdyż można je uzyskać od znajomych, czy nawet obcych ludzi. Nie jest tu mowa nawet o paragonach/fakturach za żywność, ponieważ każdy człowiek musi jeść, ale o takie dot. zakupu np. sprzętu sportowego, zabawek, sprzętu elektronicznego, za zajęcia dodatkowe, za zakup lekarstw/ usługi medyczne, rozrywkę,
  • faktury za utrzymanie mieszkania/domu – chodzi tu o faktury za media tj. prąd, wodę, gaz, TV, Internet, opał, co poświadcza ile z tych kosztów będzie przypadać na dziecko,
  • zaświadczenia – tego typu dowód może dotyczyć zaświadczeń o uczestnictwie na zajęciach dodatkowych, wizytach lekarskich, wizytach u psychologa/logopedy etc.
  • zeznania świadków – w sprawie dowodowej, zwłaszcza, gdy alimenty są sporne, dowodem może być również przesłuchanie świadków, którzy wskażą na jakim poziomie życia żyło dziecko, gdy rodzice żyli jeszcze w związku, na co wydawali pieniądze i jaki był ich standard życia.

Oczywiście w każdej konkretnej sprawie, dowody mogą przybierać też inne formy, w zależności od potrzeb dziecka.

Uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów składa zazwyczaj rodzic zobowiązany do alimentacji. Konieczność taka może pojawić się, gdy pogorszy się jej stan zdrowia lub pojawią się wydarzenia wpływające negatywnie na jej sytuację życiową. Może to być np. utrata pracy lub znaczne obniżenie wynagrodzenia, czy choroba uniemożliwiająca dotychczasową pracę lub wymuszająca zmniejszenie czasu pracy. Dokumenty, które mogą to uzasadnić to np.

  • zaświadczenie od pracodawcy,
  • zeznanie podatkowe PIT,
  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej np. o zawieszeniu działalności gospodarczej,
  • księgi rachunkowe.

Na wysokość alimentów może też wpłynąć sytuacja finansowa dziecka np. w sytuacji, gdy dziecko ukończyło licencjat, może już podjąć pracy, choć dorywczo i w ten sposób jest w stanie odciążyć rodziców od łożenia na nie w dotychczasowym zakresie.