Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa w komunikacji. W przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, sankcje wobec sprawcy są bardzo dotkliwe i mogą skutkować nawet dożywotnią utratą uprawnień. Czy jednak każde spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości w istocie pozwala na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej za taki wypadek? Czy nietrzeźwy uczestnik wypadku, który prawidłowo prowadził pojazd może taką odpowiedzialność ponosić?  O tym będzie mowa niżej. 

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu 2022 r.

Określenie „pod wpływem alkoholu” w odniesieniu do wypadku, stanowi uproszczenie, albowiem ustawodawca takim pojęciem się nie posługuje. Wśród przepisów znaleźć można dwa określenia:

  • stan po użyciu alkoholu – gdy stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza), 
  • stan nietrzeźwości – gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wysokość stężenia alkoholu przekłada się z kolei na odpowiedzialność karną sprawcy, który prowadził pojazd pod jego wpływem. W pierwszym ze wspomnianych wyżej przypadków mamy do czynienia z wykroczeniem zagrożonym  karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi z kolei przestępstwo zagrożone karą grzywny,  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu 2022

Z wypadkiem w rozumieniu przepisów kodeksu karnego mamy do czynienia gdy jest on skutkiem naruszenia (chociażby nieumyślnie), zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w wyniku czego inna osoba odniosła obrażenia ciała stanowiące średni uszczerbek. Średni uszczerbek to w uproszczeniu naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa dłużej niż 7 dni, ale jednocześnie nie jest on trwały. Średnim uszczerbkiem może być np. złamanie ręki – którego leczenie trwa kilka tygodni. Jest to o tyle istotne, że w przypadku gdy rozstrój zdrowia trwa maksymalnie 7 dni – będziemy mieć do czynienia tylko z wykroczeniem.

Co grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak sprawca będzie znajdować się w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 

Spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu

Jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega surowszej odpowiedzialności karnej. Czym jest jednak ciężki uszczerbek? Pod tym pojęciem rozumie się między innymi takie urazy jak utrata wzorku, słuchu, ciężkie kalectwo lub ciężka nieuleczalna choroba – jak widać cechuje je pewna trwałość, nieodwracalność.

Jeśli sprawca takiego wypadku był trzeźwy, grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli jednak wypadek został spowodowany w stanie nietrzeźwości, sąd jest zobligowany do wymierzenia sprawcy kary pozbawienia wolności nie niższej niż 2 lata, a może wymierzyć karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 

Kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Konsekwencje spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu obejmują także utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów – może mieć charakter czasowy, ale także dożywotni. 

Jeśli sprawca spowodował wypadek komunikacyjny w stanie nietrzeźwości, sąd jest zobligowany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres co najmniej 3 lat, do maksymalnie 15 lat. 

Jeśli skutkiem wypadku jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu bez prawa jazdy

Jeśli sprawca dopuścił się spowodowania nieumyślnego wypadku pod wpływem alkoholu i nie zastosował się do decyzji o cofnięciu uprawnień, sprawca wypełnia także znamiona przestępstwa z art. 180a k.k. Przy czym, zgodnie z kodeksem karnym jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów i wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.

Ile grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

Warto pamiętać, że nie zawsze stan nietrzeźwości osoby, która spowodowała wypadek pozwala na przypisanie jej odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 177 k.k. – należy bowiem wykazać, że sprawca naruszył zasady bezpieczeństwa, wskazać jakie konkretnie zasady naruszył i ustalić związek tego naruszenia ze skutkiem w postaci wypadku. 

Warto w tym miejscu obalić powszechne przekonanie, zgodnie z którym każdy uczestnik wypadku, jeśli jest nietrzeźwy, zawsze ponosi odpowiedzialność karną za wypadek – jeśli uczestnik nie naruszył żadnych reguł i nie przyczynił się w żaden sposób do wypadku – można go pociągnąć jedynie do odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Zobacz naszą stronę “Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu/narkotyków“.