Postępowania sądowe potrafią trwać nawet kilka lat, wpływa na to głównie bardzo duże obłożenie poszczególnych wydziałów sądu i samych sędziów. W sprawach o roszczenia finansowe, także alimenty, gdy wierzyciel otrzyma wyrok zasądzający na jego rzecz kwotę pieniężną, musi uzyskać odpis tego wyroku z klauzulą wykonalności, co z kolei uprawnia do złożenia wniosku o egzekucję do komornika. Jak już wspomniano, cała ta procedura może trwać nawet kilka lat. M.in. dlatego do postępowania wprowadzono tzw. zabezpieczenie na czas trwania danego postępowania.

Co to jest zabezpieczenie alimentów? Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia alimentów przed wszczęciem postępowania albo w jego toku. W celu uzyskania zabezpieczenia strona lub uczestnik postępowania musi uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie alimentów podlega trochę innym zasadom i zgodnie z art. 753 kpc pozwala się na określenie formy zabezpieczenia jako zobowiązania pozwanego do okresowej zapłaty uprawnionemu określonej sumy pieniężnej. W sprawach o alimenty, jedynym warunkiem udzielenia zabezpieczenia jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Mówiąc krócej, uzyskanie zabezpieczenia alimentów oznacza, iż do momentu prawomocnego zakończenia sprawy, przez cały czas jej trwania, zobowiązany do alimentacji będzie zobowiązany do łożenia na uprawnionego zasądzonej przez sąd kwoty. Sąd udziela zabezpieczenia wydając postanowienie, które jest zaskarżalne. Nie oznacza to jednak, że w wyroku kończącym kwota ta zostanie taka sama jak w postanowieniu o zabezpieczeniu, bowiem przy wydawaniu wyroku sąd ma na względzie całe przeprowadzone postępowanie dowodowe, które może wskazywać na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty renty alimentacyjnej np. w trakcie postępowania zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka. Co ważne, postanowienie o zabezpieczeniu alimentów z nadaną klauzulą wykonalności uprawnia do egzekucji komorniczej.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów można złożyć zarówno w pozwie inicjującym postępowanie, jak i już w trakcie postępowania w odrębnym piśmie do sądu. Wniosek o zabezpieczenie powinien zawierać określenie żądanego sposobu zabezpieczenia oraz samą kwotę zabezpieczenia, czyli w przypadku alimentów, należy podać wysokość dochodzonej kwoty np. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych w wysokości 1.000 zł miesięcznie płatnych do 10-tego na konto matki małoletniego dziecka, przy jednoczesnym uprawdopodobnieniu tej kwoty oraz samych okoliczności, na których opieramy nasze żądanie. W sprawach o zasądzenie alimentów najczęściej wystarczy, gdy uprawdopodobni się, że dziecko domagające się alimentów jest dzieckiem pozwanego/pozwanej i wskazanie, że dotychczas zobowiązany rodzic nie łożył na dziecko, bądź łożył za niskie kwoty.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów – zarzuty, opłata

Na wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów przysługuje zażalenie. Sąd nie sporządza takiego uzasadnienia z urzędu, dlatego w celu złożenia zażalenia należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzasadnienie, od którego opłata sądowa wynosi 100 zł – można ją opłacić przez zakup znaku sądowego lub przelewem na konto sądu. Przy czym, osoba uprawniona do alimentów jest zwolniona od opłat sądowych. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu z uzasadnieniem. Środek zaskarżenia może złożyć zarówno uprawniony do alimentów, jak i zobowiązany, jednak jego złożenie nie wstrzymuje wykonalności postanowienia. Najczęściej w zażaleniu zarzuca się obarczające zaskarżone orzeczenie błędy w ustaleniach faktycznych, naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego, które miały wpływ na rozstrzygnięcie.

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów musi być poprawnie sformułowany, nie może zawierać braków formalnych, a poza tym musi być dobrze uzasadniony, co z kolei należy poprzeć odpowiednimi dowodami. Sąd oddali wniosek, w którym nie zostanie uprawdopodobnione roszczenie alimentacyjne. Może tak być np. w sprawach o ustalenie ojcostwa połączonych z roszczeniem alimentacyjnym. Gdy w takiej sprawie w pozwie i ewentualnie też później podczas przesłuchania, sąd poweźmie wątpliwości co do ojcostwa pozwanego mężczyzny wobec małoletniego dziecka, którego postępowanie dotyczy, może oddalić taki wniosek o zabezpieczenie alimentów. Co istotne, na postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie także przysługuje zażalenie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną

Dobry adwokat zawsze będzie doradzał swoim Klientom, by nie zwlekali ze złożeniem wniosku o zabezpieczenie alimentów już w pierwszym piśmie procesowym, czyli pozwie lub nawet jeszcze szybciej – przed złożeniem pozwu. Na taki krok powinny zdecydować się zwłaszcza osoby, które z dnia na dzień zostały same z dziećmi bez możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych. Jest to o tyle istotne, iż co prawda prawo dopuszcza zasądzenie alimentów, czy zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną, jednak uprawniony do tych alimentów musi wykazać, iż za okres „wsteczny” istnieją niezaspokojone potrzeby lub długi zaciągnięte przez uprawnionego do alimentacji w celu pokrycia swoich potrzeb. Jest to dość problematyczne i nieczęsto sądy wydają takie orzeczenia.

Potrzebujesz pomocy w sformułowaniu wniosku o alimenty lub o zabezpieczenie alimentów? Odwiedź naszą stronę Alimenty – Adwokat Poznań.