ile trwa sprawa o alimenty

Obowiązek alimentacyjny to ciążący na pewnych osobach obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Najczęściej spotykaną sytuacją są alimenty na rzecz dziecka od rodzica, z którym to dziecko nie mieszka. Jednym ze sposobów uzyskania alimentów jest złożenie do sądu pozwu o alimenty. Jest to niezbędne zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzic nie chce płacić kwot na dziecko albo gdy rodzice dziecka nie mają zgodnego stanowiska co do wysokości alimentów. Osoba składająca pozew o alimenty staje przed różnymi pytaniami, między innymi może zastanawiać się na tym, ile będzie trwała sprawa o alimenty.

Pozew o alimenty

Pierwszą czynnością, jakiej należy dokonać w celu wszczęcia postępowania o alimenty, jest złożenie pozwu. Już ta czynność może mieć wpływ na długość postępowania. Jeśli bowiem złożymy prawidłowy pozew, nieobarczony żadnymi brakami formalnymi, sąd po zapoznaniu się z nim będzie mógł podjąć dalsze kroki w sprawie. Jeśli jednak w pozwie zabraknie jakichś niezbędnych elementów, to sąd wezwie nas do ich uzupełnienia, wyznaczając na to określony termin. Konieczność uzupełnienia braków pozwu będzie skutkować przedłużeniem postępowania, a w razie ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie sąd odrzuci pozew i trzeba będzie wnieść go jeszcze raz.

W związku z tym przy sporządzaniu pozwu o alimenty należy pamiętać o tym, aby zamieścić w nim konieczne elementy, takie jak:

  • wskazanie stron postępowania (w przypadku sprawy o alimenty powodem jest dziecko, jeśli jest niepełnoletnie to musi być reprezentowane przez rodzica) – imiona, nazwiska, adresy, a w przypadku powoda również numer PESEL,
  • wskazanie, czego się domagamy,
  • podanie faktów, na których opieramy swoje żądanie,
  • wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu, którą określamy przez przemnożenie przez 12 żądanej kwoty alimentów.

Pozew należy podpisać, należy też załączyć do niego odpis, czyli drugi egzemplarz pozwu.

Rozprawa o alimenty

Po wniesieniu pozwu sprawie zostanie nadana sygnatura oraz zostanie wyznaczony sędzia, który będzie ją rozpoznawał. Następnie sąd sprawdzi pozew pod kątem braków formalnych, a jeśli wszystko będzie w porządku to doręczy go pozwanemu. Wyznaczy przy tym czas na przesłanie przez pozwanego odpowiedzi na pozew. Zazwyczaj są to dwa tygodnie, niemniej w każdej sprawie sąd indywidualnie ustala ten termin. Sąd wyznaczy też termin rozprawy.

To, ile czasu będziemy czekać na rozprawę, różni się w zależności od sądu oraz ilości spraw prowadzonych przez danego sędziego. Dlatego ciężko jest jednoznacznie ustalić długość oczekiwania. Zwykle jest to kilka miesięcy, natomiast z różnych powodów termin rozprawy może się opóźnić – sytuacje takie miały miejsce chociażby po ogłoszeniu stanu epidemii, gdy przez jakiś czas sądy funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

Alimenty – czy zakończy się na jednej rozprawie?

To, czy sprawa o alimenty zakończy się na jednej rozprawie, zależy od różnych okoliczności. W toku postępowania sąd zazwyczaj przesłuchuje strony oraz zapoznaje się z materiałem dowodowym. Może to nastąpić na jednej rozprawie, ale też z uwagi np. na długość przesłuchania może zostać wyznaczony kolejny termin. Poza tym sąd może dojść do wniosku, że zachodzi potrzeba zobowiązania strony do przedstawienia jakiegoś dowodu albo zwrócenia się do jakiejś instytucji – np. do zakładu pracy pozwanego o zaświadczenie o zarobkach. Sąd może też przeprowadzić inne dowody, np. przesłuchanie świadków, co również może skutkować koniecznością wyznaczenia kolejnej rozprawy albo nawet kilku rozpraw.

Oczekiwanie na kolejną rozprawę trwa zazwyczaj kilka miesięcy, w związku z czym w przypadku wyznaczenia kilku rozpraw sprawa może trwać ponad rok, a w bardzo skomplikowanych przypadkach nawet dłużej. Najczęściej jednak na wyrok zasądzający alimenty czeka się jednak krócej niż rok. Aby już w czasie oczekiwania na wyrok otrzymywać pieniądze niezbędne dla bieżącego utrzymania dziecka, warto zawrzeć w pozwie wniosek o zabezpieczenie postępowania poprzez zasądzenie alimentów już na czas jego trwania.

Ile trwa sprawa w II instancji

Jeśli wyrok w sprawie o alimenty zostanie wydany i którejś ze stron nie będzie odpowiadać jego treść, to może się od niego odwołać. Procedura w takim przypadku wygląda tak, że w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia bądź doręczenia wyroku strona może złożyć wniosek o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia. Na uzasadnienie zwykle oczekuje się kilka tygodni, choć niekiedy zdarza się, że trwa to nawet kilka miesięcy. Po doręczeniu uzasadnienia stronie ma ona dwa tygodnie na złożenie apelacji, którą składa się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, w którym sprawa toczyła się w I instancji.

Po wpłynięciu apelacji sąd przekazuje ją do sądu II instancji, a ten bada jej prawidłowość i znów w przypadku braków formalnych wzywa stronę do ich uzupełnienia. Apelacja zostaje doręczona drugiej stronie, która ma możliwość ustosunkowania się do jej treści. Co do zasady apelacja jest rozpoznawana na rozprawie, jednak sąd może uznać, że nie ma potrzeby jej przeprowadzania i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, o ile żadna ze stron nie złożyła wniosku o wyznaczenie rozprawy. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez sąd II instancji trwa zazwyczaj kilka miesięcy, choć zależy to od okoliczności sprawy.

Ile trwa sprawa o alimenty – podsumowanie

Czas oczekiwania na uzyskanie prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty zależy od różnych okoliczności, takich jak ilość materiału dowodowego czy też to, czy sprawa  trafiła do sądu II instancji. Aby nie prowadzić do jego niepotrzebnego przedłużania warto zadbać o to, aby pozew został sporządzony prawidłowo, tak by nie było konieczności uzupełniania braków formalnych.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o alimenty? Zobacz jak możemy Ci pomóc.